Firma oferuje wykonanie usług w zakresie

Ogólnogeodezyjnym

 • pomiary sytuacyjno – wysokościowe
  • aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych w formie cyfrowej
  • aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych w formie analogowej
  • modele przestrzenne rzeźby terenu
  • numeryczne opracowania kartograficzne
 • pomiary realizacyjne
  • tyczenia obiektów liniowych i powierzchniowych
  • tyczenia sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary inwentaryzacyjne
  • pomiary inwentaryzacyjne obiektów liniowych i powierzchniowych

Geodezji inżynieryjno – przemysłowej

 • obsługa geodezyjna inwestycji
  • budownictwa drogowego i kolejowego
  • budownictwa obiektów inżynierskich
  • budownictwa kubaturowego
 • pomiary inżynierskie
  • badania przemieszczeń, osiadań, odkształceń i pionowości obiektów przemysłowych
  • pomiary realizacyjne i kontrolne torów suwnicowych
  • pomiary mas ziemnych, opracowanie wyników pomiarów i ich bilansowanie
  • pomiary przekrojów i profili podłużnych i porzecznych obiektów liniowych i inżynierskich
  • pomiary i tworzenie numerycznego modelu terenu

Map numerycznych

 • tworzenie map numerycznych
  • środowisko Autocad i Microstation
 • cyfrowe opracowania kartograficzne
 • numeryczne projektowanie obiektów liniowych i powierzchniowych

Geodezji urządzeniowo – rolnej, ewidencji gruntów, budynków i lokali

 • badanie stanów prawnych nieruchomości
 • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • regulacja stanów prawnych
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • podziały nieruchomości
  • scalenia nieruchomości
  • wznowienia granic nieruchomości

Kompleksowej obsługi inwestycji

 • prace przygotowawcze
  • przygotowanie dokumentacji do uzyskania WZZiT oraz pozwolenia na budowę
  • opracowań planistycznych związanych z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  • przygotowanie wszelkich dokumentów branżowych
  • uzyskanie informacji, danych niezbędnych do lokalizacji inwestycji
  • prace projektowe, budowlano - architektoniczne
 • organizacja procesu inwestycyjnego
  • przygotowanie dokumentacji realizacyjnej
  • pomoc w organizacji uczestników procesu wykonawczego
  • organizacja zaplecza sprzętowego – materiałowego
 • nadzór i kontrola procesu inwestycyjnego
 • odbiór końcowy inwestycji
  • przygotowanie dokumentacji odbiorowej
  • pomoc w uzyskaniu wszelkich uzgodnień, pozwoleń na użytkowanie

Projektowanie, architektura, urbanistyka, budownictwo

 • przygotowanie dokumentacji projektowej
  • projekt zagospodarowania terenu
  • projekt architektoniczno – budowlany
 • opracowania planistyczne
  • dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego